Algemene voorwaarden Onlinewebdesigner

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en aanbiedingen van Onlinewebdesigner en alle overeenkomsten waarbij Onlinewebdesigner partij is.
1.2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’, wordt  de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, waarmee wij een (koop)overeenkomst hebben gesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
1.3. Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Als ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Tenzij de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet hieraan niets af.
1.5. Voor zover in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van zaken)’, wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden.


Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen

2.1 Door Onlinewebdesigner gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven binden Onlinewebdesigner niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2.2 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.
2.3 Onlinewebdesigner is gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen te verhogen. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat, op te zeggen.
2.4 Indien de wederpartij niet binnen drie maanden na bekend making van de prijsverhoging de overeenkomst wenst te ontbinden zal de overeenkomst met de nieuwe prijs geldend zijn.
2.5 Indien zich een verhoging van de door Onlinewebdesigner te maken kosten voordoet die niet op grond van een overeenkomst voor rekening van de wederpartij is en waarop Onlinewebdesigner geen invloed kan uitoefenen, kan Onlinewebdesigner ingeval een periode van drie maanden na aanvang van de overeenkomst is verstreken, de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs kunnen partijen de betreffende overeenkomst beëindigen met dien verstande dat wederpartij gehouden is Onlinewebdesigner te betalen voor het reeds door Onlinewebdesigner geleverde en/of reeds ingekochte en zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.
2.6 Onlinewebdesigner is ten alle tijden gerechtigd haar prijzen aan te passen voor bijvoorbeeld reclame doeleinden of deze aanbieding ook weer in te trekken. Wederpartij kan enkel aanspraak maken op deze aanbiedingsprijs wanneer gedurende de periode dat de aanbieding geld de wederpartij kenbaar heeft gemaakt van deze aanbieding gebruik te willen maken.
2.7 Onlinewebdesigner behoudt zich het recht voor wederpartij een aangepaste prijs aan te bieden wanneer Onlinewebdesigner meent dit aanbod om marketing technische redenen te moeten doen. Wederpartij is gehouden aan een zwijgplicht mocht hiervan sprake zijn. Andere partijen kunnen hier geen aanspraak op maken.
2.8 Indien opdrachtgever, voor wie Onlinewebdesigner omniet (zonder kosten in rekening te brengen) dan wel voor een aangepaste prijs, de aan onlinewebdesigner gegeven opdracht intrekt voordat deze is afgerond, is Onlinewebdesigner gerechtigd om alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren in rekening te brengen tegen een in de markt gangbare tarief.


Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt nadrukkelijk niet tot stand door zich aan te melden via het contact of aanmeldingsformulier van een aanbieding gedaan door Onlinewebdesigner. Het aanmelden wordt niet meer gezien dan een verzoek tot het doen van een aanbod tot het maken en/of hosten van een website. Onlinewebdesigner houdt zich het recht voor om van de aanbieding af te wijken indien de vereisten van de wederpartij daar aanleiding toe geven.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Onlinewebdesigner heeft aanvaardt en daarmee de opdracht aan Onlinewebdesigner verstrekt. Onlinewebdesigner is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Een ontvangstbevestiging impliceert niet dat Onlinewebdesigner de opdracht aanvaardt.
3.3 Indien wederpartij niet alle door Onlinewebdesigner gevraagde gegevens verstrekt, is Onlinewebdesigner gerechtigd naar eigen goeddunken de opdracht te aanvaarden of te weigeren. Indien zij de opdracht aanvaardt is artikel 5 lid 2 van toepassing met betrekking tot eventueel extra te verrichten werkzaamheden.
3.4 Onlinewebdesigner is na verzending van de opdracht niet verplicht invoerfouten te laten inzien en te laten herstellen door wederpartij. Voor zover het persoonsgegevens betreft wordt opgemerkt dat er wel degelijk de mogelijkheid bestaat voor betrokkene om zijn/haar gegevens te corrigeren.
3.5 Een opdracht kan ook mondeliing tot stand komen.


Artikel 4 Aard verbintenissen, uitvoering

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle verbintenissen van Onlinewebdesigner voortvloeiend uit een overeenkomst inspanningsverbintenissen.
4.2 Onlinewebdesigner is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verbintenissen.
4.3 De inhoud en frequentie van de informatie, waaronder nieuwsbrieven, die Onlinewebdesigner gerechtigd is aan wederpartij toe te zenden, bepaalt Onlinewebdesigner zelfstandig.
4.4 Met het aangaan van deze overeenkomst gaat U ook akkoord met het ontvangen van een nieuwsbrief waarin onlinewebdesigner u op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen en eventuele safety alerts.
4.5 Wederpartij wordt de mogelijkheid geboden om zich van de distributielijst van de nieuwsbrief of andere mailings te laten verwijderen. Echter Onlinewebdesigner behoudt zich het recht voor de wederpartij te informeren als dat in het belang van de wederpartij is en er schade aan de wederpartij zou kunnen ontstaan indien deze informatie niet tot wederpartij zou komen.


Artikel 5 Termijnen

5.1 Door Onlinewebdesigner opgegeven leveringstermijnen binden Onlinewebdesigner niet. Onlinewebdesigner zal zich ervoor inspannen de overeengekomen leveringstermijnen te behalen, maar kan deze niet garanderen omdat ze afhankelijk is van derden partijen. Door het overschrijden van een leveringstermijn komt Onlinewebdesigner niet in verzuim en heeft de wederpartij mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.
5.2 Wederpartij is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Onlinewebdesigner mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt wederpartij een vergoeding aan Onlinewebdesigner op basis van de door haar gehanteerde tarieven.
Artikel 6 Technische uitvoering
6.1 Onlinewebdesigner is altijd gerechtigd de door haar gebruikte apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen. Onlinewebdesigner wordt daardoor jegens wederpartij niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door wederpartij geleden schade. Onlinewebdesigner zal aanpassingen die inspanningen van wederpartij noodzakelijk maken tenminste een maand voordat deze worden doorgevoerd op haar website publiceren. Onlinewebdesigner zal het bestaan van deze aanpassingen per e-mail of brief aan wederpartij melden.
6.2 Onlinewebdesigner is op dezelfde wijze als in voorgaande bepaling, gerechtigd de toegangscodes en gebruikersnamen van wederpartij te veranderen, met dien verstande dat deze wijzigingen tenminste vijf dagen voordat deze wijzigingen ingaan, uitsluitend per e-mail of brief aan wederpartij zullen worden medegedeeld. Echter wanneer omstandigheden zich voordoen die een directe aanpassing van uw toegangscodes vereisen zal Onlinewebdesigner dit zonder overleg met de wederpartij doen.
6.3 Onlinewebdesigner is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen.
6.4 Onlinewebdesigner is gerechtigd doch niet verplicht al die technische maatregelen te nemen die ervoor zorg dragen dat wederpartij zich aan de overeengekomen technische specificaties houdt en/of andere verbintenissen naleeft. Indien wederpartij gehouden is (reclame)uitingen van Onlinewebdesigner op de homepage of elders op zijn site te tonen, is Onlinewebdesigner gerechtigd deze uitingen zelf te plaatsen en verwijderingen daarvan of het onzichtbaar maken daarvan, ongedaan te maken. Eventuele schade ontstaan bij het verrichten van deze handelingen komt voor rekening van wederpartij.


Artikel 7 Gegevensbescherming

7.1 Onlinewebdesigner legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de wederpartij, mede door het gebruik van de dienstverlening door wederpartij, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om wederpartij op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht Onlinewebdesigner rekening te houden met voorkeuren.
Zolang wederpartij niet gehouden is om commerciële informatie van Onlinewebdesigner te ontvangen en wederpartij daar geen prijs op stelt kan wederpartij zijn gegevens daar tegen laten blokkeren.
De wederpartij heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan Onlinewebdesigner te worden gedaan.
7.2 Onlinewebdesigner zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of wederpartij haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Onlinewebdesigner op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Onlinewebdesigner niet aansprakelijk voor de daardoor bij wederpartij ontstane schade.


Artikel 8 Auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, afbeeldingen, rapporten of anderszins, door Onlinewebdesigner ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij Onlinewebdesigner of haar licentiegevers.
8.2 Wederpartij zal merken, handelsnamen, andere aanduidingen van intellectuele eigendom en/of identificatienummers en dergelijke niet van het geleverde of ter beschikking gestelde verwijderen.
8.3 Onlinewebdesigner vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter beschikking is gesteld, dan wel wordt gebruikt in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst, inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. Indien een hier bedoelde actie door een derde wordt ingesteld, heeft Onlinewebdesigner het recht het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardig product. De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer wederpartij niet binnen 14 werkdagen nadat zij van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk aan Onlinewebdesigner meldt. Wederpartij zal alle benodigde volmachten en informatie aan Onlinewebdesigner verstrekken, alsmede relevante stukken onverwijld aan Onlinewebdesigner ter hand stellen en alle medewerking verlenen om Onlinewebdesigner in staat te stellen zich, zo nodig in naam van wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.


Artikel 9 Gebruiksrechten

9.1 Wederpartij verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins, door Onlinewebdesigner ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, indien en voor zover uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend.
9.2 Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag wederpartij door Onlinewebdesigner geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, website ontwerpen of ander materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, slechts gebruiken op één werkstation en uitsluitend binnen en ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie. Dit gebruik is een gebruik in objectcode en is onderworpen aan de bepalingen van de overeenkomst en deze voorwaarden en aan de licentievoorwaarden van de leveranciers van niet door Onlinewebdesigner vervaardigde programmatuur.
9.3 Het is wederpartij niet toegestaan het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.
9.4 Het is wederpartij uitsluitend toegestaan:
I de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te laden en in beeld te brengen, indien en voor zover technisch noodzakelijk voor de verkregen gebruiksrechten;
II één reservekopie van de geleverde programmatuur te maken.
9.5 Het is wederpartij niet toegestaan:
I. de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur;
II anders dan als onderdeel van de in artikel 9 lid 4 sub I bedoelde handelingen uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onlinewebdesigner;
III de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik;
IV de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan wederpartij is toegestaan.
9.6 Indien wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Onlinewebdesigner de geleverde werken gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan Onlinewebdesigner een vergoeding toe van drie maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een minimum van 500, (zegge: vijfhonderd Euro), onverminderd het recht van Onlinewebdesigner de volledige door haar geleden schade te vorderen.


Artikel 10 Hosting

10.1 Onlinewebdesigner is niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van servers bij overmacht, alsmede bij storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden te en dergelijke.
10.2 Het is een wederpartij niet toegestaan de diensten of pakketten te gebruiken voor:
a. het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendoms rechten van derden.
b. het verzenden van ongewenste email (spam).
c. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen
d. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen.
e. het verspreiden van computervirussen of vormen van spyware.
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of, een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (Cracken/Hacken)
g. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is
10.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de ter beschikking gestelde ruimte te verhuren of verkopen aan te derden.
10.4 Onlinewebdesigner is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de wederpartij zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder de wederpartij enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Onlinewebdesigner alle schade ten gevolge van de overtreding door Onlinewebdesigner of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel verrekend:
a. indien de wederpartij het gestelde in de artikelen ad.1 Anti-spam policy overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
b. indien (een onderdeel) van de site van de wederpartij oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het “down” gaan of onbereikbaar worden van een server van Onlinewebdesigner;
c. indien blijkt dat de wederpartij met opzet valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
d. indien blijkt dat de wederpartij de overeenkomst onder valse voorwendsels is ingegaan;
10.5 Het gebruikersnaam en wachtwoord voor het hostingaccount wordt niet standaard naar de wederpartij gestuurd tenzij anders afgesproken. De wederpartij kan deze gegevens kosteloos opvragen bij Onlinewebdesigner.
10.6 De wederpartij draagt mede verantwoordelijkheid voor een goede beveiliging van de website door een moeilijk toegankelijke  wachtwoord te kiezen.


Artikel 11 Webdesign en -ontwikkeling

11.1 Onlinewebdesigner zal standaard een link plaatsen op de gemaakte website die naar de website van Onlinewebdesigner verwijst. Indien de wederpartij deze link liever niet heeft kan deze door Onlinewebdesigner kosteloos worden verwijderd.
11.2 Onlinewebdesigner is tot aan de betaling van de factuur voor het webdesign eigenaar van de gemaakte producten. Bij betaling zullen automatisch de eigendomsrechten naar de wederpartij gaan.
11.3 Online webdesigner blijft te allen tijde eigenaar van de ontwerpen tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen.
11.4 Onlinewebdesigner behoudt ook te allen tijde het eigendomsrecht op de gemaakte techniek en toepassingen die in de website worden gebruikt. Mocht de wederpartij dit willen aanpassen dient deze dit in overleg met Onlinewebdesigner te doen.
11.5 Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het leveren van foto’s, teksten en/of ander materiaal. Wanneer dit te laat geleverd wordt, is Onlinewebdesigner niet aansprakelijk voor vertraging.
11.6 Tegen een meerprijs kan Onlinewebdesigner de wederpartij zowel beeldmateriaal als ook teksten aanleveren voor de website van de wederpartij.
11.7 Het is de wederpartij niet toegestaan de website in geheel dan wel in onderdelen, design als ook de gebruikte techniek, door te verkopen of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.
11.8 Onlinewebdesigner behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen,  bestaande ontworpen standaarden uit de portofolio te verwijderen, vervangen of aan te passen. Dit heeft geen invloed op reeds ontworpen websites voor wederpartij die ‘online’ staan.


Artikel 12 Zoekmachine optimalisatie

12.1 De website wordt zoekmachine vriendelijk aangeleverd. Dit betekent dat de in de website gebruikte URL’s namen, standaard een site map wordt meegeleverd en een aantal kernwoorden zoals die voor de wederpartij van toepassing zijn.
12.2 Onlinewebdesigner kan niet garanderen dat de site van de wederpartij bovenaan komt te staan in Google, dit is afhankelijk van Google page ranking.
12.3 Ook is Onlinewebdesigner niet aansprakelijk wanneer de site niet gevonden wordt op algemene veel gebruikte woorden.
12.4 De wederpartij heeft het recht zelf een lijst met kernwoorden samen te stellen. Onlinewebdesigner is in dit geval niet aansprakelijk voor het resultaat met betrekking tot zoekmachine optimalisatie.
12.5 Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor een goede vindbaarheid op het vakgebied waarin wederpartij werkt. Onlinewebdesigner kan wel adviseren en assisteren in het aanpassen en optimaliseren van de zoek resultaten.


Artikel 13 Algemene Voorwaarden voor zorg professionals

13.1 Standaard wordt bij iedere website Algemene voorwaarden voor zorgprofessionals geleverd. Deze zijn opgesteld door daarvoor opgeleide juristen en zijn specifiek voor de (para)medische beroepsgroep ontwikkeld.
13.2 Het is de wederpartij verboden deze Algemene Voorwaarden voor zorg professionals door te verkopen of op enige andere wijze te verstrekken aan derden die het voor hun eigen praktijkvoering willen gebruiken.
13.3 Indien deze Algemene Voorwaarden voor zorg professionals, zoals in lid 2 van dit artikel, door de wederpartij aan derden zijn verstrekt met het doel deze te gebruiken voor de praktijkvoering van diegene aan wie de wederpartij deze voorwaarden ter beschikking gesteld heeft, behoudt Onlinewebdesigner zich het recht voor om zowel bij de wederpartij als bij de aan de ter beschikking gestelde een bedrag van €1.000 in rekening te brengen bij ieder der betrokken partijen
13.4 Indien een derde partij zonder medeweten van Wederpartij en zonder uitdrukkelijke toestemming van Onlinewebdesigner deze Algemene voorwaarden voor zorgprofessional gebruikt zal Onlinewebdesigner deze partij een bedrag van €2.000 in rekening brengen.
13.5 Wederpartij neemt zelf kennis van de inhoud van deze voorwaarden en past deze eventueel aan de eigen praktijkvoering aan.
13.6 Onlinewebdesigner nog enige andere partij die betrokken is bij het opstellen van deze algemene voorwaarden accepteren enige aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor het gebruikt van deze Algemene Voorwaarden voor zorg professionals.
13.7 Onlinewebdesigner behoudt te allen tijde het intellectuele eigendom van deze Algemene Voorwaarden voor zorg professionals.


Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een back-up van haar content.
14.2 Onlinewebdesigner zorgt van een dagelijkse back-up en afdoende beveiliging van de wederpartij zijn data en programmatuur. Onlinewebdesigner is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.
14.3 Anders dan haar herstelverplichting, zoals omschreven in artikel 14.6 en 14.7 is Onlinewebdesigner niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, een jegens wederpartij gepleegde onrechtmatige daad of anderszins, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van het bestuur of tot de leidinggevenden van Onlinewebdesigner behorende personen, welke aansprakelijk is beperkt tot een maximum van het bedrag van de opdracht. Aansprakelijkheid van Onlinewebdesigner voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
14.4 Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van Onlinewebdesigner worden aangenomen, dan is de vergoedingsplicht van Onlinewebdesigner beperkt tot de vergoeding waarop Onlinewebdesigner voor het door haar geleverde recht heeft terzake van de dienst waaruit de schade is ontstaan, met dien verstande dat indien er sprake is van een overeenkomst met een duur van meer dan een maand, de aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding die wederpartij over één maand verschuldigd is.
14.5 Eventuele fouten in het geleverde dient wederpartij binnen 8 (acht) werkdagen schriftelijk aan Onlinewebdesigner te melden. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld, vervalt het recht tot klagen.
14.6 De wederpartij is gehouden alle medewerking te verlenen aan het door Onlinewebdesigner in te stellen onderzoek naar de klacht. Indien en voor zover Onlinewebdesigner van oordeel is dat de wederpartij correct, terecht en tijdig heeft geklaagd, dan zal Onlinewebdesigner, zulks te harer keuze, ofwel de dienst alsnog op juiste wijze leveren, ofwel de wederpartij een korting op de prijs verlenen, ofwel de wederpartij terzake voor enig bedrag crediteren. Door de voldoening door Onlinewebdesigner aan een van deze herstelverplichtingen zal Onlinewebdesigner jegens de wederpartij geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.
14.7 De in dit artikel opgenomen bedingen die de aansprakelijkheid respectievelijk de vergoedingsverplichting van Onlinewebdesigner beperken, worden mede gemaakt ten behoeve van derden die door Onlinewebdesigner ter uitvoering van haar overeenkomst met de wederpartij worden ingezet. Deze derden kunnen derhalve direct een beroep op deze bepalingen doen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van Onlinewebdesigner en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.


Artikel 15 Positie wederpartij

15.1 Wederpartij garandeert Onlinewebdesigner dat (het uitvoeren van) de door hem aan Onlinewebdesigner verstrekte opdracht, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die wederpartij met gebruikmaking van de diensten van Onlinewebdesigner verricht, noch de registratie en inwerkingstelling van zijn domeinnaam, noch de programmatuur en/of het overige materiaal en/of informatie ten behoeve van of vermeld op haar website, inbreuk maakt op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, E-commerce regelgeving, consumentenbescherming en fiscale regelgeving.
15.2 Indien Onlinewebdesigner reden heeft aan te nemen dat sprake is van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van wederpartij, dan wel indien zij hiervan kennis neemt, is zij gerechtigd haar dienstverlening geheel of ten dele op te schorten totdat wederpartij tot tevredenheid van Onlinewebdesigner aantoont dat hiervan geen sprake was dan wel totdat in rechte komt vast te staan dat daarvan geen sprake was. Onlinewebdesigner is door deze opschorting nimmer aansprakelijk voor door wederpartij terzake de opschorting geleden schade, ook indien achteraf blijkt dat de opschorting door Onlinewebdesigner ten onrechte geschiedde.
15.3 Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van wederpartij, is Onlinewebdesigner gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal Onlinewebdesigner haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.
15.4 De verbintenissen van wederpartij, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat Onlinewebdesigner haar dienstverlening opschort.
11.5 Wederpartij vrijwaart Onlinewebdesigner terzake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag terzake de in dit artikel opgenomen bepalingen. Wederpartij is aansprakelijk voor de volledige eventueel door Onlinewebdesigner geleden of te lijden schade, waarin begrepen de volledige kosten van juridische bijstand van Onlinewebdesigner.
15.6 Wederpartij is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten met derden ten behoeve van het verrichten van betalingen via Internet, zoals, maar niet beperkt tot, banken en creditcard maatschappijen, ook indien de functionaliteit ten behoeve van dergelijke betalingen in de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur is opgenomen. Onlinewebdesigner is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.
15.7 Indien wederpartij zich heeft verbonden tot het ontvangen van door of namens Onlinewebdesigner verzonden al dan niet commerciële informatie, draagt wederpartij ervoor zorg dat deze informatie daadwerkelijk door hem wordt ontvangen.
15.8 Het is wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming op te treden als tussenpersoon of wederverkoper van diensten en/of producten van Onlinewebdesigner. Zonder voornoemde toestemming is Onlinewebdesigner gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.


Artikel 16 Gebruikers policy

16.1 Behoudens voor zover zij hiertoe wettelijk gehouden zou zijn, dan wel uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, onthoudt Onlinewebdesigner zich van controle van de inhoud van de website van de wederpartij dan wel van enige andere inhoudelijke controle terzake het gebruik van de door haar aan wederpartij geboden dienstverlening. Onlinewebdesigner is echter gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de storing veroorzakende gedragingen van wederpartij te beëindigen, zonder daarvoor schadeplichtig te worden, indien zij kennis neemt of door derden op de hoogte wordt gesteld van:
a. Het gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken, databanken of software, zonder dat de eigenaar of rechthebbende daarvoor expliciete toestemming heeft gegeven aan de wederpartij alsmede het zonder toestemming van de betreffende derde veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen;
b. Het (trachten te) onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk of het doorbreken van de beveiliging zonder dat de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven;
c. Het zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende publiceren van documenten op Internet waarop intellectuele eigendoms- of andere rechten rusten, zoals bijvoorbeeld auteursrecht of merkenrecht, of een link naar dergelijke documenten publiceren;
d. Het hinderen van een andere gebruiker bij diens gebruik van het Internet of Internetfaciliteiten, bijvoorbeeld door het verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk e-mail berichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten een systeem te overbelasten;
e. Het creëren, introduceren of verspreiden van computervirussen;
f. Het (seksueel) intimideren van andere gebruikers van het Internet en het verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie;
g. Het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Onlinewebdesigner of van derden wordt verhinderd, dan wel dat daardoor andere gebruikers van de Dienst worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
16.2 Onlinewebdesigner zal de toegang tot de website en/of informatie van wederpartij onmogelijk maken, dan wel de website en/of informatie verwijderen zodra een rechter of administratieve autoriteit dit heeft bevolen. Hierdoor wordt Onlinewebdesigner niet schadeplichtig jegens wederpartij.


Artikel 17 Toegangscodes

17.1 Wederpartij dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan wederpartij verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te beveiligen.
17.2 Wederpartij dient het feit dat hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan Onlinewebdesigner te melden.
17.3 Wederpartij is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan wederpartij verzonden toegangscodes niet in het bezit van wederpartij zijn of in het bezit van derden komen, ook indien dit gebeurt tijdens het verzenden per post van deze codes aan wederpartij. Wederpartij is aansprakelijk voor gebruik van zijn toegangscodes door derden.


Artikel 18 Betalingen

18.1 Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta of euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening.
18.2 Wederpartij betaalt binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geschiedt de betaling door wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum.
18.3 Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd voorafgaand aan de aanvang van een periode van dienstverlening.
18.4 Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. Wederpartij is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval wederpartij een vordering op Onlinewebdesigner bezit of pretendeert.
18.5 Onlinewebdesigner is altijd gerechtigd wederpartij tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door wederpartij te verlangen.
18.6 Bij niet (tijdige) betaling zal wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn. Eventueel voor wederpartij geregistreerde domeinnamen kunnen door Onlinewebdesigner in beslag worden genomen of worden opgeheven.
18.7 Indien wederpartij in verzuim is, is wederpartij over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2 % per jaar. Tevens is wederpartij alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% over het door wederpartij verschuldigde met een minimum van 250, (tweehonderdvijftig Euro).
18.8 Indien Onlinewebdesigner kosten heeft moeten maken, welke kosten Onlinewebdesigner in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient wederpartij ook deze kosten aan Onlinewebdesigner te betalen.


Artikel 19 Duur van een overeenkomst

19.1 Een overeenkomst voor betaalde diensten wordt, tenzij anders vermeld, aangegaan voor een periode van bepaalde tijd van twaalf maanden en, behoudens opzegging, telkenmale van rechtswege met de periode waarvoor deze aanvankelijk is aangegaan verlengd. Een al dan niet verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd kan door wederpartij en door Onlinewebdesigner slechts worden opgezegd tegen het einde van de al dan niet verlengde looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Wederpartij kan uitsluitend per aangetekende brief opzeggen. Onlinewebdesigner kan schriftelijk opzeggen.
De overeenkomst wordt voor gratis diensten, in plaats van voor een periode van twaalf maanden, aangegaan voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van een maand, waarbij de opzegging vorm vrij kan geschieden.
19.2 Een overeenkomst voor betaalde diensten voor onbepaalde tijd kan door wederpartij en door Onlinewebdesigner slechts worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Wederpartij kan uitsluitend per aangetekende brief opzeggen. Onlinewebdesigner kan schriftelijk opzeggen. Indien wederpartij een vergoeding betaalt over een periode die groter is dan drie maanden, is wederpartij niet gerechtigd tot restitutie van het reeds betaalde en/of tot korting op het nog verschuldigde.


Artikel 20 Wijziging voorwaarden

Onlinewebdesigner is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Onlinewebdesigner zal de gewijzigde voorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden op haar website publiceren en Onlinewebdesigner zal het voornemen wijzigingen aan te brengen per email of brief aan wederpartij meedelen. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Wederpartij is uitsluitend gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden indien de gewijzigde voorwaarden een duidelijke verslechtering van de positie van de wederpartij inhouden.


Artikel 21 Opschorting

Iedere tekortkoming van wederpartij geeft Onlinewebdesigner het recht haar verbintenissen op te schorten of hetgeen wederpartij door middel van haar diensten openbaar maakt te blokkeren. Tevens zullen in die situatie voor die periode de gebruiksrechten van wederpartij zijn opgeschort. Wederpartij dient ook gedurende de periode dat Onlinewebdesigner haar rechten in de vorige volzin opgenomen uitoefent, haar verbintenissen na te komen.


Artikel 22 Ontbinding

22.1 Onlinewebdesigner kan deze overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:
- het faillissement van de wederpartij wordt uitgesproken;
- wederpartij surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;
- wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
- Onlinewebdesigner gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van wederpartij (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.
22.2 Door de ontbinding worden de vorderingen van Onlinewebdesigner terstond opeisbaar en vervallen de verleende gebruiksrechten.

Artikel 23 Overdraagbaarheid

23.1 De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen door wederpartij niet aan een derde worden geleverd of overgedragen.
23.2 Onlinewebdesigner is gerechtigd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen aan een derde partij onder de voorwaarde dat hetzij Onlinewebdesigner naast die derde zelf aansprakelijk blijft voor nakoming van de verbintenissen uit die overeenkomst, hetzij de overdracht geschiedt in het kader van de overgang van de door Onlinewebdesigner gedreven onderneming.


Artikel 24 Overmacht

24.1 Indien Onlinewebdesigner al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en indien dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer gelden opvattingen voor haar rekening komt, waaronder hier onder meer wordt verstaan dat dit voortvloeit uit ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van diensten cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten, of voortvloeit uit stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke, is ieder der partijen indien deze toestand tenminste 14 dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
24.2 Indien Onlinewebdesigner ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 25 Bewijs

25.1 De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Onlinewebdesigner leveren volledig bewijs op van de stellingen van Onlinewebdesigner, behoudens tegenbewijs.
25.2 Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden ook “in de vorm van elektronische tekst”  verstaan.


Artikel 26 Onverbindendheid

Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.


Artikel 27 Rechts- en forumkeuze

27.1 Op de (rechts)verhouding tussen Onlinewebdesigner en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
27.2 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter waar Onlinewebdesigner is gevestigd, tenzij Onlinewebdesigner ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.


Ad. 1 - Anti-SPAM policy
1. Onlinewebdesigner tolereert op geen enkele wijze "Unsolicited Broadcast Email" (UBE), "Unsolicited Commercial Email" (UCE) ook wel aangeduid met "spam". Spam wordt gedefinieerd als unsolicited bulk e-mail (UBE), oftewel: e-mail die ongevraagd (unsolicited) en in grote hoeveelheden (bulk) wordt verzonden.
2. Ongevraagd betekent dat de ontvanger van de e-mail niet vooraf aantoonbare, expliciete en op elk moment intrekbare toestemming voor de verzending van de mailing heeft verleend. Bulk houdt in dat de e-mail deel uitmaakt van een grotere hoeveelheid e-mails die elk substantieel identiek zijn. Een e-mail is pas spam als aan beide criteria wordt voldaan.
3. Het is de wederpartij te nimmer toegestaan spam te versturen vanaf welke internet verbinding dan ook. De verzender dient aantoonbaar te kunnen maken dat er door de geadresseerden expliciet toestemming is verleend hen e-mail te versturen.
4. Onlinewebdesigner mag, en zal, bij elke melding van spam een bedrag ad. €1.500,00 per spam klacht in rekening brengen bij de wederpartij.
5. Onlinewebdesigner zal alle klachten die zij ontvangt met betrekking tot spam meldingen naar de wederpartij doorsturen. De wederpartij dient dan binnen 24 uur een oplossing voor het probleem aan te dragen. Als dit niet gebeurd is Onlinewebdesigner gerechtigd al het internet verkeer van en naar de website of het domein te blokkeren.